Home > Voorwaarden-standhouder
Beurs -foto-cover-middel

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk evenement dat door Magische Beurs wordt georganiseerd, hierna te noemen de organisator. Bij inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan diegene, die bij inschrijving de overeenkomst van deelname heeft aangegaan met de organisator, alsmede haar bevoegde vertegenwoordigers.
2. Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de organisator met deelnemer gesloten overeenkomst.
3. Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
4. De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding. In geval de vastgestelde data gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeenkomst van deelname ongewijzigd van kracht, tenzij de deelnemer binnen acht dagen per aangetekende brief kenbaar maakt de overeenkomst te willen beëindigen.

Artikel 1: Vertegenwoordiging


1. Deelnemer is gehouden alle inlichtingen te verstrekken, die van hem/haar worden gevraagd op het gebied van- en in verband met zijn/haar deelname.
2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers beperkingen op te leggen ter zake van de door deze deelnemer te voeren producten of te verlenen diensten.
3. De deelnemer is – ten aanzien van de opbouw, beursdagen en afbouw – verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisator, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde en veiligheid, op te volgen.

Artikel 2: Betaling standgeld & kosten annulatie

1. Het is de organisator voorbehouden om door overmacht te besluiten de beurs geen doorgang te laten vinden. De overeenkomst van de huur en verhuur wordt dan als vervallen beschouwd en reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.
2. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.
3. Betaling van het standgeld geschiedt na ontvangst van de factuur voor deelname. Betaling geschiedt uiterlijk of ten laatste op de beursdag zelf.
4. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde ruimte gebruik te maken, kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering indienen. De organisatie is gemachtigd zonder verdere ingebrekestelling de deelnemer een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van het totaal overeengekomen standhuurbedrag:

5. Bij reservering van uw plaats vragen wij in sommige gevallen een aanbetaling van 10,- of uw gehele standgeld naar keuze. Indien u niet komt opdagen gelden de normale annuleringskosten zoals hieronder beschreven. De 10,- aanbetaling wordt in mindering gebracht op uw nota voor de stand. De aanbetaling reserveringskosten ontvangt u niet terug bij annulering.

6. Indien u op de locatie Hoogeveen een stand boekt betaal je een toeslag bij voorkeur als je in de grote zaal wil zitten, bij geen betaling van deze toeslag kan er geen aanspraak worden gemaakt op deze plekken.

Annuleringskosten

  • Indien geannuleerd wordt voor 10 werkdagen voor aanvang, dan worden geen kosten berekend
  • Bij annulering tot 2 werkdagen voor het evenement: 50% van het standgeld.
  • 100% van de standhuur indien de stand niet bemand wordt op de dag van het evenement.
  • Bij ziekte of overmacht handelen wij soepel, met alleen administratiekosten van 10,-.

Een schriftelijke annulering kan verstuurd worden via email op onze contact pagina.

Op de dag van de beurs ziek? bel dan 0528-353461 voor 10.00 uur!, dan melden wij u af en zijn coulant. Via de mail afmelden? dan berekenen wij nog administratiekosten 10,- na afloop.

5. Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer alle kosten van rechtsbijstand, de gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% over de verschuldigde geldsom bedragen.
6. Onder meer komen ten laste van de deelnemer; alle declaraties van advocaten en procureurs, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.
7. Indien de deelnemer na daartoe in gebreke te zijn gesteld de deelnameprijs, of enig ander aan de organisator verschuldigd bedrag niet, niet geheel, of niet tijdig te voldoen, heeft de organisator het recht om de overeenkomst van deelname onmiddellijk nietig te verklaren. In dit geval blijft de deelnemer alle gemaakte kosten verschuldigd aan de organisator, die tot en met het nietig verklaren van de overeenkomst zijn gemaakt.
8. In geval de deelnemer op het evenement verstek laat gaan heeft de organisator het recht de overeenkomst met de deelnemer zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als nietig te verklaren waarbij de organisator recht heeft op 100% van de reeds betaalde of verschuldigde deelnameprijs vermeerderd met in verband met zijn deelname te zijnen behoeve door, of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten en aangegane verplichtingen.
9. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die niet voldaan hebben aan hun betalingsverplichting, de toegang tot de beurs te ontzeggen.
10. Deelnemer staat in voor de betaling van alle aan de organisator verschuldigde kosten in de meest ruime zin, verband houdend met zijn/haar deelname, onverschillig of deze zijn veroorzaakt door de deelnemer zelf, dan wel door derden ingeschakeld bij de verzorging van zijn/haar deelname.

Artikel 3: Bezoekersaantallen

1. De organisator garandeert vooraf geen bezoekersaantallen en geeft geen waarborg van eventuele verkoopresultaten.

Artikel 4: Orde, bewaking, veiligheid

1. De organisator zorgt voor de handhaving van de orde en draagt zorg voor de bewaking binnen de ruimte(n) waarin de beurs wordt gehouden op de daarvoor vastgestelde data en uren. Zij geeft zodanige voorschriften, bepalingen of aanwijzingen als zij in het belang van een ordentelijk verloop van de beursvoorbereiding-, opbouw,-, uitvoering en afbouw en in het kader van de algemene veiligheid en zorgvuldigheid nodig acht.
2. De organisator regelt en beperkt zo nodig de openstelling voor het publiek, en stelt de toegangsprijs vast.
3. De deelnemer heeft gedurende de data dat het evenement voor het publiek toegankelijk is vrije toegang tot de beurs vanaf een 2 uur voor het openingsuur voor het publiek tot 1,5 uur na het sluitingsuur voor het publiek.
4. De deelnemer is verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door de organisator uitgevaardigde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen, onverminderd de verplichting zich te gedragen naar de door de overheid en haar diensten in het belang van de veiligheid en openbare orde gegeven voorschriften.
5. Aan de deelnemer die naar het uitsluitend oordeel van de organisator de orde verstoort, zich misdraagt of zich niet overeenkomstig de voorschriften in de vorige artikelen gedraagt, kan het verdere recht van toegang tot de gehuurde ruimte(n) waarin de beurs wordt gehouden door de organisator worden ontzegd, terwijl hij terstond daaruit kan worden verwijderd.
6. In het geval de deelnemer zich niet overeenkomstig de bepalingen volgens deze algemene voorwaarden houdt is de organisator tevens gerechtigd, na de deelnemer daartoe in gebreke te hebben gesteld, alle noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen en zonder enige formaliteit of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst van deelname als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, de gehuurde ruimte te ontruimen en te ontdoen van de aanwezige standbouw en inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen opslaan, en het wegnemen van al hetgeen door deelnemer in strijd met de bedoelde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen is geplaatst, gebouwd of aangebracht, een en ander op kosten en risico van de deelnemer, zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van gelden of op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden. In dit geval blijven alle door de deelnemer jegens de organisator aangegane verplichtingen onverminderd van kracht.
7. Het is de deelnemer niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken behalve voor de bedoelde noodgevallen. In verband met bewaking en het bezoekers entree-overzicht is nadrukkelijk verboden het gebruik voor aan- en /of afvoer gedurende de uren dat het evenement is geopend voor publiek.
8. De deelnemer dient zich op de toegestane uren alleen toegang te verschaffen via de daarvoor bedoelde ingang(en) en zich bij binnenkomst te melden aan de daartoe ingerichte balie en bij vertrek de ruimte(n) te verlaten via de daarvoor bedoelde uitgangen. Het verlaten bij sluiting van het evenement via de nooduitgangen is niet toegestaan.

Artikel 5: Aansprakelijkheid, risico, verzekering

1. De deelnemer is bij een eigen meegenomen stand zelf verantwoordelijk voor de opbouw, afbouw en inrichting binnen de daarvoor gestelde tijden. Zoals vermeld wordt aan de consultenstand een tafel en drie stoelen ter beschikking gesteld. Voor een verkoopsstand: de benodigde tafels zodat deze de afmetingen van de stand niet overtreffen. De aankleding van de stand gebeurt door de standhouders en bestaat uit niet-brandbare materialen.
2. Deelname aan de beurs is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De organisator stelt zich niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en schade aan goederen. De organisator verplicht er zich toe een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan.
3. Deelnemer is zelf aansprakelijk voor de schade, die door toedoen, of nalatigheid van hem/haarzelf, zijn/haar personeel of zijn/haar lasthebbers dan wel door zijn/haar inzendingen aan de organisator worden toegebracht.
4. De deelnemer is eraan gehouden de tafels en stoelen na de beurs achter te laten. Verdwijning van materiaal wordt integraal aangerekend aan de standhouder.
5. De standhouders wordt eraan gehouden de standplaats netjes achter te laten en afval in de bestemde bakken te deponeren.

Artikel 6: Overige regelingen

1. De organisator is er niet verantwoordelijk voor wanneer bezoekers van het evenement niet aanwezig zijn op geplande afspraken met de deelnemer.
2. De zaalopstelling wordt in geen enkel geval door de deelnemer gewijzigd. Bij deze inbreuk ziet de organisator er zich toe gemachtigd om de deelnemer de toegang tot het event te ontzeggen, zonder dat er een terugbetaling van het standgeld dient plaats te vinden.
3. Ten aanzien van de uitvoering van deze algemene voorwaarden van de door de organisator krachtens deze algemene voorwaarden gegeven voorschriften en bepalingen en van andere overeenkomsten ter zake van deelname tussen deelnemer en de organisator, kiest deelnemer domicilie ten kantore van de organisator.
4. Alle geschillen, ontstaan uit deelname of uit de toepassing van deze algemene voorwaarden dan wel andere overeenkomsten ter zake van het evenement of krachtens deze algemene voorwaarden door de organisator gegeven voorschriften en bepalingen worden beoordeeld naar het Nederlands recht en zonodig onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter, bij de rechtbank.
5. In gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de organisator. Dit reglement is te allen tijde online op te vragen.

Maximale tarieven consulten

Zie hier >

Tarieven standhouders

Als standhouder heeft u de keuze uit volgende mogelijkheden:

Zie hier >

OVERIG

Verzekering: Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Zogenaamde transport- & verblijfsverzekeringen t.b.v. uw eigendommen dient u zelf af te sluiten.

Horecavoorziening: is aanwezig in de zaal

Adverteren zal plaatsvinden in de (regionale) pers (tv, krant,…), internet en social media

> Aanmelden voor de beurs

Magischebeurs.nl